WP-OPT komputerowy program symulacyjny instalacji z pompami ciepła

Warunki licencji

Warunki licencji producenta oprogramowania WP-OPT

§ 1 Uwagi ogólne

Jest to prawnie wiążąca umowa pomiędzy Państwem, końcowym użytkownikiem i Dr.-Ing. Stephan Weinmeister & Partner GbR – WPsoft (zwanej dalej WPsoft GbR). Przez zainstalowanie oprogramowania wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki umowy. Proszę się z nimi dokładnie zapoznać. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami tej umowy, nie mogą Państwo zainstalować oprogramowania. W takim wypadku proszę zwrócić niezwłocznie przesyłkę wraz ze wszystkimi załączonymi materiałami (nośniki danych, dokumentacja, opakowanie) tam, gdzie nabyli Państwo produkt. Za zwrot przesyłki WPsoft GbR nie ponosi żadnych kosztów. Cena produktu zostanie zwrócona Państwu w całości.

§ 2 Udzielenie licencji

WPsoft GbR przyznaje Państwu prawo do korzystania z jednej kopii załączonego programu (dalej software) na jednym komputerze. Software wykorzystywany będzie na komputerze, jeżeli zostanie zainstalowany na pamięci operacyjnej (tzn. RAM) lub pamięci stałej (np. dysk twardy) tego komputera. Instalacja na serwerze sieciowym tylko do celu rozprowadzenia do jednego lub kilku innych komputerów nie stanowi użytkowania, które wymaga odrębnej licencji. Jeżeli software wyposażony jest w techniczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym użytkowaniem (np. kod odblokowujący), to przyznana Państwu licencja na użytkowanie programu odnosi się tylko do jednego dysku twardego i tylko tego systemu operacyjnego, który był aktywny przy odblokowaniu licencji. Instalacja i użytkowanie na innym dysku twardym i/lub pod innym systemem operacyjnym wymagają nowej licencji., niezależnie od tego, czy wcześniejsza instalacja jest nadal użytkowana czy nie.

§ 3 Prawo autorskie

Software jest własnością WPsoft GbR i jest chroniony przed kopiowaniem ustawami o prawie autorskim, umowami międzynarodowymi i innymi krajowymi przepisami prawnymi. Jeśli software nie jest wyposażony w techniczne zabezpieczenie przed kopiowaniem, mogą Państwo albo wykonać jedną kopię software wyłącznie celem zabezpieczenia lub archiwizacji albo przenieść software na jeden dysk twardy, jeżeli oryginał będą Państwo przechowywać wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji. Nie mogą Państwo powielać ani podręczników do produktu ani innych załączonych do software materiałów. Jeżeli materiał pisemny zostanie dostarczony w formie elektronicznej (np. jako plik pdf), wtedy mogą Państwo jako właściciel licencji wydrukować do wyłącznie własnego korzystania jeden egzemplarz tego pliku. WPsoft GbR zwraca uwagę, że Państwo jako użytkownik końcowy odpowiadają za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia prawa autorskiego wyrządzone WPsoft GbR przez Państwa.

§ 4 Ograniczenia

Państwu jako użytkownikowi końcowemu zabrania się:

a) wynajmowania lub użyczania software. Mogą Państwo jednak przenieść na dłuższy czas prawa wynikające z niniejszej umowy licencyjnej na inny podmiot pod warunkiem, że przeniosą Państwo wszystkie kopie software i cały pisemny załączony materiał a odbiorca zaakceptuje postanowienia niniejszej umowy;

b) dokonywania zmian w software, jego tłumaczenia lub uwsteczniania bez wcześniejszej pisemnej zgody WPsoft GbR;

c) wykonywania pochodnych dzieł z software lub powielania pisemnego materiału;

d) tłumaczenia lub zmiany pisemnego materiału lub wykonywania pochodnych dzieł z pisemnego materiału.

§ 5 Gwarancja

WPsoft GbR zwraca uwagę, że według najnowszego stanu techniki nie jest możliwe sporządzanie software komputerowego tak, aby we wszystkich aplikacjach i kombinacjach pracował bezbłędnie. WPsoft GbR gwarantuje na okres 6 miesięcy od daty odbioru, że software będzie pracował zasadniczo zgodnie z załączonym podręcznikiem do produktu i/lub załączonym plikiem pomocniczym. Gwarancja ta udzielona zostaje przez WPsoft GbR jako producenta software. Ewentualne ustawowe rękojmie lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności wnoszone do handlowca, od którego otrzymaliście Państwo Wasz egzemplarz software, nie będą przez nią ani zastąpione ani ograniczone.

§ 6 Roszczenia użytkownika

Cała odpowiedzialność WPsoft GbR i Państwa jedyne roszczenie polega według wyboru WPsoft GbR

a) na zwrocie uiszczonej ceny lub

b) wymianie software, które nie spełniło warunków ograniczonej gwarancji WPsoft GbR i zostanie zwrócone wraz z kopią rachunku do WPsoft GbR.

Ta ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli awaria software spowodowana jest wypadkiem, nadużyciem lub nieprawidłowym stosowaniem.

Gwarancja WPsoft GbR na software wymieniony obejmuje tylko pozostały czas pierwotnej gwarancji – co najmniej jednak 30 dni.

§ 7 Rękojmia

WPsoft GbR wyklucza każdą dalszą rękojmię w odniesieniu do software, załączonej dokumentacji i pisemnego materiału.

§ 8 Szkody następcze

Ani WPsoft GbR ani jej dostawcy nie są zobowiązani do pokrywania jakichkolwiek szkód (włączone są w sposób nieograniczony szkody z tytułu utraconego zysku, przerwanie procesu produkcyjnego, utrata handlowych informacji lub danych czy innych finansowych strat), które powstały przez użytkowanie tego software lub nieumiejętności stosowania tego software, nawet jeśli WPsoft GbR została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. W każdym wypadku odpowiedzialność WPsoft GbR ograniczona jest do kwoty, którą wpłaciliście Państwo faktycznie za produkt. Wykluczenie to nie dotyczy szkód, które powstały na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony WPsoft GbR. Również roszczenia, które opierają się na bezwzględnie obowiązujących ustawowych przepisach dotyczących odpowiedzialności za produkt, pozostają nienaruszone.

§ 9 Dane dotyczące wydajności pomp ciepła

Dane wydajności pomp ciepła przygotowane przez WPsoft GbR opierają się na oficjalnych danych producenta lub pracach pomocniczych producenta. WPsoft GbR nie może zweryfikować tych danych. Z tego powodu WPsoft GbR nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi końcowemu na skutek stosowania tych danych w połączeniu z software WPsoft GbR.

Stan z dnia 01 styczeń 2020